informacja ws. kwarantanny dla rodziców dzieci gr. I i personelu obecnego w dniu 05.11.2020 r. Żłobek Nr 6

Poniedziałek, 09 Listopad 2020

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie w związku z ujawnieniem zakażenia SARS-CoV-2 u dziecka z grupy I informuje, że dzieci grupy I oraz pracownicy grup obecni w żłobku w dniu 05.11.2020 r. podlegają obowiązkowej kwarantannie na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2020 poz. 1845) w terminie od 06.11.2020 r. do 15.11.2020 r.
Przedstawiciel ustawowy (rodzic) lub opiekun prawny dziecka zobowiązany jest przekazać Państwowemu Powiatowemu Inspektowi Sanitarnemu w Szczecinie informację o swoim imieniu i nazwisku oraz numerze PESEL , numerze telefonu oraz adresie poczty elektronicznej, jeśli posiada.
Informacje te należy przekazać na adres email: kwarantanna@psse.szczecin.pl (formularz zgłoszeniowy w załączeniu). W temacie e-maila proszę wpisać:  ŻŁOBEK 6, grupa, imię i nazwisko dziecka
Zgodnie z art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń
i chorób zakaźnych u ludzi, zakazuje się opuszczania miejsca kwarantanny. 
Zakaz opuszczania miejsca kwarantanny ulega zawieszeniu na czas udania się do miejsca pobrania materiału biologicznego do diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV-2 oraz powrotu do miejsca odbywania kwarantanny lub jeżeli Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie tak postanowi.

Obowiązku odbycia kwarantanny, nie stosuje się wobec osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących z osobą objętą obowiązkową kwarantanną.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie zwraca się o zamieszczenie komunikatu o powyższej treści na stronie internetowej żłobka, a także przekazanie go za pośrednictwem używanych w placówce komunikatorów rodzicom (opiekunom prawnym).